اعتراض سیتی!!!

سعی داریم با کسب علم و دانش در جهت اعتراض به نظام ظلم و ظالم قدمی در جهت امام زمانمون برداریم

اعتراض سیتی!!!

سعی داریم با کسب علم و دانش در جهت اعتراض به نظام ظلم و ظالم قدمی در جهت امام زمانمون برداریم

اعتراض سیتی!!!

علی بن ابی‌طالب(ع): کسی که در برابر منکر با دل و دست و زبان خویش اعتراض نکند، او مرده‌ای است در میان زندگان.

سعی داریم با کسب علم و دانش در جهت اعتراض به نظام ظلم و ظالم قدمی در جهت امام زمانمون برداریم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰۷
آذر

گاهی پی اش دویدم 
گاهی بهش رسیدم 
گاهی به من زخم زد 
گاهی به من امید داد 
گاهی مرا فرا خواند 
گاهی به هر جا شرماند 
گاهی به اوج رساندم 
گاهی به سر دواندم 
گاهی شبه بگردید 
گاهی ترانه گردید 
گاهی مرا پیر کرد 
از زندگی سیر کرد 
گاهی بازیچه گشتم 
گاهی یک بچه گشتم 
گاهی سکوت گزیدم 
گاهی یخن دریدم 
گاهی ترانه گفتم 
دردم شبانه گفتم 
گاهی پناه بردم 
گاهی گناه کردم 
گاهی شجاع گشتم 
گاهی متاع خواستم
گاهی من بی مروت 
گاهی او بی مروت 
گاهی به راه یافتم 
گاهی به چاه یافتم 
گاهی گزیده گشتم 
گاهی گزیده گشتم 
گاهی سرور بر آمد 
گاهی غرور در آمد 
گاهی نگاه شیرین 
گاهی تیرهای سنگین
گاهی نوای باران 
گاهی شکار یاران 
گاهی به خود بگفتم 
افسوس ز این یاران

غ ن معترض